STATUT Zespołu Szkół Społecznych w Dobiesławiu reguluje podstawowe zagadnienia funkcjonowania szkoły. Określa cele i zadania Szkoły, organizację nauczania i wychowania, zasady przyjmowania i skreślnia z listy uczniów; uściśla prawa i obowiązki poszczególnych elementów społeczności szkolnej oraz porusza inne zagadnienia niezbędne w prawidłowym realizowaniu zadań Szkoły.

 

PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Społecznych w Dobiesławiu nakreśla podstawowe kierunki procesu wychowania w Szkole, usankcjonowane prawnie w dokumentach o charakterze ogólnym. Podaje podstawowe warunki procesu wychowawczego, cele wychowawcze oraz główne płaszczyzny działań wychowawczych. Formułuje zadania i główne metody pracy wychowawczej a także nakreśla wizję nauczyciela i ucznia (absolwenta) szkoły.

 

PROGRAM PROFILAKTYCZNY Zespołu Szkół Społecznych w Dobiesławiu stanowi rozszerzenie Programu Wychowawczego, w zakresie usystematyzowania działań o charakterze profilaktycznym. Zawiera opis działań podejmowanych w celu zapewnienia uczniom bezpieczeństwa w szkole i poza nią, kształtowania właściwych postaw społecznych, wdrożenia do zdrowego stylu życia, zapobiegania przemocy i agresji oraz profilaktyki uzależnień. Jest stworzony ze szczególnym uwzględnieniem zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Darłowie.

 

WSO czyli "Wewnątrzszkolny system oceniania” jest załącznikiem do STATUTU regulującym w sposób szczegółowy zasady oceniania postępów w nauce oraz ustalania oceny z zachowania. Określa warunki klasyfikowania i promowania uczniów oraz przebieg egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych.

 

Wszystkie dokumenty programowe Naszej Szkoły są udostępniane do wglądu Rodzicom Uczniów w sekretariacie.

 

Inne dokumenty:

Zestaw podręczników na rok szkolny 2018/2019

JSN Dona is designed by JoomlaShine.com